Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Третій день музично-театральної резиденції «Light & Space»

День третій музично-театральної резиденції «Light & Space», що проходить на базі Молодіжного Музичного Хабу Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка / СХІД ОПЕРА, розпочався з лекції соліста Національної опери та Національної філармонії України, заслуженого артиста України Андрія Маслакова «Режисура. Сучасне світлове обладнання». Молодим режисерам, сценографам та художникам з освітлення, які познайомилися з тьютором ще напередодні, під час вечірнього практичного заняття, було особливо цікаво поспілкуватися з ним – адже крім успішної співацької кар’єри наш гість заявив про себе і як режисер та сценограф, проєкти якого мали резонанс. Лекція Андрія Маслакова була основана на його власному досвіді – він, зокрема, розповідав про синтез режисерського і світлового рішення вистави на прикладі своєї постановки опери Ж. Бізе «Кармен».

Цікаво, що й інші тьютори цього дня продовжили тему «Кармен». «Світло. Простір. Образ вистави на прикладі опери “Кармен”. Кліше» – так назвали свій майстерклас з тренінговими елементами Жанна Чепела та Олександр Лапін. До речі, соліст СХІД ОПЕРА Олександр Лапін, як і Андрій Маслаков, успішно освоїв іншу театральну професію. Він не просто є яскравим художником-сценографом, а й майстром з виготовлення складнотехнологічних костюмів для оперних і балетних вистав. Власне, проведений тьюторами майстерклас був направлений на вивільнення творчої фантазії, на активізацію асоціативного мислення – причому, врешті-решт, вони намагалися допомогти учасникам відійти від перших поверхових асоціацій, певних кліше, у бік асоціацій більш глибинних.

Надзвичайно корисною для молодих митців стала лекція головного диригента СХІД ОПЕРА, заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Морозова «Взаємозв’язок фактури у музичній партитурі з щільністю сценічного світла». Стандартні лекційні півтори години – звичайно, цього часу абсолютно не вистачило, тож, спілкування з диригентом було заплановано і на наступний день.

Також цього дня в рамках програми резиденції відбулася робоча онлайн зустріч з генеральним директором і співзасновником компанії Front Pictures Юрієм Костенком, який розповів про її напрацювання у сфері медіатехнологій та провів консультації з учасниками. Наступна така зустріч в ефірі відбудеться 26 серпня, а 28-го Юрій Костенко приїде до Харкова з лекцією.

Традиційним завершенням дня для учасників резиденції стали практичні заняття з менторами – цього разу з ними спілкувалися Олександра Крмаджян, Олександр Лапін, Андрій Маслаков, Дмитро Морозов та Жанна Чепела.

Зазвичай відбувається пряма трансляція лекцій музично-театральної резиденції «Light & Space» у прямому ефірі. Але з технічних причин, незалежних від комунікацій театру, сьогодні деякі стріми переривалися. Тож, повідомляємо для вільнослухачів: не турбуйтеся, паралельно з трансляцією СХІД ОПЕРА веде відеозапис. І вже наступного дня ці матеріали опиняться на нашій сторінці, і ви матимете до них вільний доступ.

Day 3 of the music and theatre residence "Light & Space"

The third day of the music and theater residence "Light & Space", which takes place on the basis of the Youth Music Hub of the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M.V. Lysenko / SKHID OPERA, began with a lecture by the soloist of the National Opera and the National Philharmonic of Ukraine, Honoured Artist of Ukraine Andriy Maslakov "Directing. Modern lighting equipment". Young directors, scenographers and lighting artists, who met the tutor the day before, during the evening practical training, were especially interested to communicate with him, as in addition to a successful singing career, our guest made himself known as a director and stage designer, whose projects had resonance. Andriy Maslakov's lecture was based on his own experience - he, in particular, spoke about the synthesis of directorial and lighting solutions of a performance on the example of his production of the opera "Carmen" by G. Bizet.

Interestingly, other tutors of this day continued the theme of "Carmen". "Light. Space. Image of a performance on the example of the opera "Carmen". Cliché" was the title of the master class with training elements by Zhanna Chepela and Oleksandr Lapin. By the way, the soloist of SKHID OPERA Oleksandr Lapin, as well as Andriy Maslakov, successfully mastered another theatrical profession. He is not only a brilliant set designer, but also an expert of making complex technological costumes for opera and ballet performances. In fact, the master classes conducted by the tutors were aimed at releasing creative imagination, activating associative thinking. At the same time, they tried to help the participants detach from the first superficial associations, certain clichés, towards deeper associations.

The lecture of the chief conductor of SKHID OPERA, Honoured Artist of Ukraine Dmytro Morozov "Interconnection between the texture in the musical score and the density of stage lighting" was extremely useful for young artists. The standard duration of the lecture of an hour and a half was absolutely insufficient, so communication with the conductor was planned for the next day as well.

Also on this day, as a part of the residence program, an online working meeting was held with the director general and co-founder of the company “Front Pictures” Yuri Kostenko, who spoke about its achievements in the sphere of media technology and held consultations with the participants. The next such meeting will take place on August 26, and on the 28th of August Yuri Kostenko will visit Kharkiv with a lecture.

The third day of the residence traditionally ended for the participants was practical classes with the mentors – this time it were Oleksandra Krmadzhian, Oleksandr Lapin, Andriy Maslakov, Dmytro Morozov and Zhanna.

Lectures of the music and theatre residence “Light & Space” are usually demonstrated in a live broadcast. But for technical reasons, beyond control of the theater's communications, today some streams were interrupted. So, we inform all free listeners: don't worry; in parallel with the broadcast, SKHID OPERA is making a video record of the lectures. So, the next day these materials will appear on our web site, and you will have free access to them.