Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

П'ятий та шостий дні музично-театральної резиденції «Light & Space»

24 серпня, день святкування 30-ої річниці Незалежності України, для учасників музично-театральної резиденції «Light & Space» став також максимально «незалежним» – часом акумуляції творчої енергії, коли молоді режисери, сценографи та художники з освітлення працювали над колективними проєктами самостійно, без допомоги менторів. Адже саме в цей час вони шукали, як застосувати отриману від кураторів інформацію, як перетворити почуті від тьюторів цікаві факти на власний досвід. Оскільки доступ на «творчу кухню» учасників резиденції був для сторонніх закритий, тож результати їхньої роботи ми побачимо трохи згодом.

Самостійна робота продовжилася і зранку 25-го серпня – перед учасниками стояло завдання осмислити власну роботу за попередні дні і сформулювати остаточну концепцію художнього рішення обраних музичних уривків. І, правду сказати, перші підсумки вже можна було підбивати: час резиденції стрімко наближався до екватора.

Далеко не всі учасники резиденції були представниками музичних театрів, тому продовження спілкування з головним диригентом СХІД ОПЕРА, заслуженим діячем мистецтв України Дмитром Морозовим стало для них особливо корисним. Він запропонував молодшим колегам лекцію «Графічний аналіз музичної партитури». На прикладі опер «Ріголетто», «Отелло» Дж. Верді, «Князь Ігор» О. Бородіна, православних розспівів вони намагалися зрозуміти, як світло, колір та й в цілому художній образ того чи іншого епізоду твору мають корелюватися з музичним текстом. Якщо спробувати описати той процес, який відбувався, його можна було б окреслити як спробу куратора навчити учасників резиденції слухати музику професійно, виокремлювати в ній важливі елементи, на які і має реагувати художник з освітлення, створюючи світлову партитуру вистави.

Друга половина дня, традиційно присвячена практичній роботі, виявилася дуже плідною – від теоретичних концепцій і задумок перейшли до втілення їх на сцені. Знову разом із завідувачем постановної частини з експлуатації Юрієм Мозирем (якого, до речі, всі радо вітали цього дня з присвоєнням звання «Заслужений працівник культури України»!), повернулися до відбору необхідних сценічних об’єктів та зробили попередню розмітку світла. І пішли готуватися до завтрашньої важливої події – адже зранку учасників чекає робота зі справжніми світловими приладами.

Days 5 and 6 of the music and theatre residence "Light & Space"

August 24, the day of celebration of the 30th anniversary of independence of Ukraine, also became the maximally "independent" for the participants of the musical and theatrical residence "Light & Space" – it was a time for accumulation of creative energy, when young directors, set designers and lighting artists worked on collective projects independently, without assistance of the mentors. After all, it was at this time that they all were looking for how to apply the information received from the curators, how to turn the interesting facts heard from the tutors into their own experience. As the access to the "creative kitchen" of the participants of the residence was closed to outsiders, we will be able to see the results of their work a little bit later.

Independent work continued in the morning of August 25 – the participants were tasked to comprehend their own work during the previous days and to formulate the final concept of the artistic solution of the selected musical excerpts. And, to tell the truth, the first results could already be summed up: the time of the residence was rapidly approaching the equator.

Not all the participants of the residence were representatives of musical theaters, so the continuation of communication with the chief conductor of SKHID OPERA, the Honoured Artist of Ukraine Dmytro Morozov became especially useful for them. He offered his younger colleagues a lecture "Graphical analysis of musical score." On the example of operas "Rigoletto", "Othello" by G. Verdi, "Prince Igor" by O. Borodin, Orthodox chants, they tried to understand how light, colour and the artistic image of an episode of work in general should be correlated with the musical text. This process could be described as an attempt by the curator to teach the participants to listen to music professionally, to highlight important elements in it, to which the lighting artist must respond, creating a light score of a performance.

The second half of the day, traditionally devoted to practical work, turned out to be very fruitful - from theoretical concepts and ideas to their implementation on the stage. Again, together with the head of the operative part of the production unit Yuri Mozyr (by the way, on this day everyone was happy to congratulate him with receiving the title of the Honoured Worker of Culture of Ukraine!), the participants returned to the selection of the necessary stage objects and made a preliminary marking of light on the stage, and then continued to prepare for tomorrow's important event - as in the morning the participants are to work with real lighting equipment.