Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Восьмий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Від самого початку музично-театральної резиденції «Light & Space» з її учасниками постійно працює київська архітекторка та сценографиня – співзасновниця, художниця-постановниця, кураторка візуальних проєктів ГО «Культурне об’єднання HRONOTOP.UA» Олександра Крмаджян. Цього дня, який розпочався з її лекції «Сучасні технології в культурній сфері», вона знайомила всіх присутніх з основними інноваціями, що застосовуються в театрально-концертній галузі. Видається дуже точною акцентована лекторкою думка: «Ми використовуємо технічні засоби тільки для того, щоб розповісти історію». Тобто, форма не існує сама для себе: технічні засоби не є самодостатніми, їх використання у повній мірі залежить від того художнього образу, якого хоче домогтися митець.

Наступна лекторка – художниця зі сценічного освітлення, співзасновниця, технічна директорка візуальних проєктів, кураторка проєктів, фотографка ГО «Культурне об’єднання HRONOTOP.UA» Світлана Змєєва – дала учасникам резиденції цікаві теми для рефлексій. Вона намагалася не просто розтлумачити слухачам певні поняття, а шляхом влучних запитань підвести їх до вірних думок щодо створення за допомогою світла художнього образу. І навіть ті, хто мав досвід роботи зі світлом, змогли подивитися на свою професію немов би з іншого боку, зрозуміти, як за допомогою аналізу сценічної ситуації домогтися якісно іншого результату. Можливо, дехто навіть відчув, що у звичайній виробничій ситуації його потенціал використовується лише частково і мав привід замислитися, як краще донести до режисера-постановника свої ідеї. А режисери, в свою чергу, вчилися розмовляти зі світловиками на їхній мові.

Друга половина дня, як завжди, була присвячена самостійній роботі, а на сесії з менторами учасники резиденції обговорювали свої ідеї, причому куратори обережно намагалися скоригувати їх у бік максимальної виразності запропонованих для обговорення світлових сценічних «історій».

Day 8 of the music and theatre residence "Light & Space"

From the very beginning of the music and theatre residence "Light & Space" the Kyiv architect and scenographer – co-founder, production designer, curator of visual projects of the NGO "Cultural Association HRONOTOP.UA" Oleksandra Krmadzhian has been constantly working with its participants. On this day, which began with her lecture "Modern technologies in the cultural sphere", she introduced everyone to the main innovations used in the theater and concert industry. The opinion accentuated by the lecturer seems to be very precise: "We use technical means only to tell a story." That is, the form does not exist for itself: technical means are not self-sufficient, their use depends entirely on the artistic image that the artist aims to achieve.

The next lecturer – Svitlana Zmieieva, scenic lighting artist, co-founder, technical director of visual projects, project curator, photographer of the NGO “Cultural Association HRONOTOP.UA”, gave the participants interesting topics for reflection. She tried not just to explain certain concepts to the listeners, but to bring them to the right conclusions about the creation of an artistic image with the help of light. And even those participants, who had experience working with light, were able to look at their profession so to say from another angle, to understand how to analyze a stage situation to achieve a qualitatively different result. Perhaps some even felt that in a normal production situation, its potential is used only partially and how important it is to correctly formulate their ideas to the director. And the directors, in turn, learned to communicate with the lighting artists in their language.

The second part of the day, as always, was dedicated to independent work, and during the session with mentors, the participants discussed their ideas, and the curators carefully tried to correct them to the point of maximum expressiveness of the scenic light "stories" offered for discussion.