Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Десятий день музично-театральної резиденції «Light & Space»

Ось і залишився позаду важливий для учасників десятий день музично-театральної резиденції «Light & Space». Дехто з них дуже хвилювався, дехто був абсолютно впевненим у собі і своєму проєкті. Так чи інакше, всі добре підготувалися – і нікому не довелося червоніти перед радою тьюторів. Нагадаємо, за умовами резиденції учасникам був наданий список, який містив назви близько сорока музичних фрагментів. З них вони мали вибрати ті, які найбільш подобаються – у кількості нікого не обмежували. І за результатами цього вибору були сформовані групи, які працювали над тією чи іншою композицією. І сьогодні вони захищали те, що шліфувалося, доповнювалося впродовж попередніх днів резиденції.

Проєкти були дуже різні – від спроби втілення візуальними засобами глобальної історії людства, навіть з дещо апокаліптичним фіналом, до історії конкретної людини з її емоціями, внутрішнім світом, радощами й бідами. Кожна робота була по-своєму цікава. Іноді відсутність практичного досвіду в учасника резиденції компенсувалася нестримним польотом його фантазії. Тож, усі роботи виявилися цікавими. І хоча до деяких тьютори ставили більше запитань, ніж до інших, жодна врешті-решт не була забракована – мабуть, тут зіграли свою роль багатогодинні розмови з менторами, їх увага до молодих митців, вчасно зроблені корисні зауваження.

Після показу усіх робіт настала друга частина пітчингу – конкурсна. Звичайно, для багатьох виявилася знайомою та навіть улюбленою музика з кінофільму «Гладіатор». Але хто працюватиме над нею і виведе свій проєкт на фінальне шоу – це питання до сьогодні лишалося відкритим. Свої концепції захищало семеро учасників – участь у конкурсі брали тільки бажаючі. Деякі були доволі цікавими, але найбільш переконливою рада кураторів визнала пропозицію Петра Біденка.

Цей довгий і складний день не закінчився конкурсом – після цього учасники резиденції продовжили працювати над своїми проєктами, враховуючи зроблені під час пітчингу зауваження кураторів.

Day 10 of the music and theatre residence "Light & Space"

The tenth day of the music and theatre residence “Light & Space”, so important for the participants, is now over. Some of them were very worried, others were absolutely confident in themselves and their project. One way or another, everyone was well prepared – and no one had to blush in front of the board of tutors. Let us remind that according to the terms of the residence, the participants were provided with a list which contained about forty fragments from musical compositions. From this list, they were to choose the ones they liked most of all – there was no limitation in their quantity. And as a result of this choice, groups were formed that worked on a specific composition. Today they were to defend their creations which were being refined and supplemented during the previous days of the residence.

The projects were very different - from an attempt to visualize the global history of mankind, even with a somewhat apocalyptic finale, to the story of a particular person with his emotions, inner world, joys and sorrows. Each work was interesting in its own way. Sometimes the lack of practical experience of the participant of the residence was compensated by the unrestrained flight of his imagination. And although some of them had to answer more questions from the tutors than others, no work was eventually rejected – apparently, due to many hours of conversations with mentors, their attention to young artists and timely comments.

After demonstration of all the works, the second part of the pitching session starter – the competitive part. Of course, for many participants it turned out to be familiar and even favorite music from the movie "Gladiator". But the question of whose project will make it into the final show remained open to this day. Five participants defended their concepts – only volunteers took part in the competition. Some of the projects were quite interesting, but the board of curators found the most convincing the project of Petro Bidenko.

This long and difficult day did not end with a competition – after that, the participants of the residence continued to work on their projects, with account of the remarks made by the curators during the pitching session.