Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

ОЛЕКСАНДР МАНШИЛІН

Хореограф, дослідник. Організатор фестивалю «Простір танцю», проєктів Артіль (Artil) та ALTstage. Викладач релізових технік танцю, партнерінгу, контактної імпровізації.

Працював артистом Театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко» (2001-2006),Національного академічного театру ім. Лесі Українки (2004-2005, пластична роль у виставі «Маскарад» за М. Лермонтовим, реж. І. Селін). Ballet Bejart Lausanne (2006-2007, стажування у трупі в рамках навчальної програми Міжнародної академії танцю), Театру «Київ модерн-балет» (2008-2011).

Створював хореографію Танцювальних мініатюр в рамках проекту «CON TUTTI INSTRUMENTI» («Київ модерн-балет»); вистав «Неймовірна історія кохання» за п’єсою К. Малініної, режисер А. Романов (Київський академічний Молодий театр, 2012), «Две дамочки в сторону севера» за п’єсою П’єра Нотта, реж. Т. Трунова (Театр драми та комедії на лівому березі Дніпра, 2013); пластичних драм «#Мітіне кохання. Щоденник» за Іваном Буніним, режисер Влада Бєлозоренко (Театр «Золоті ворота», 2015) – «Краща вистава камерної сцени», «Краще пластичне рішення» фестивалю «Мельпомена Таврії», «Яма – глибока. Люди – прадавні» за М. Гумільовим, у спільній постановці з А. Романовим (Театр «Золоті ворота», 2015), опери без музики «INSENSO» за Д. Димитріадісом, режисер Е. Куцуреліс (Київський академічний Молодий театр, 2018), перформансу «Балет катамаранів» (Міжнародний фестиваль сучасного танцю «Zelyonka Space Up», 2019). Співпостановник та автор пластичного рішення вистав у Чернігівському обласному Молодіжному театрі спільно з Г. Касьяновим: «Вечірній мед» за К. Москальцем (2016), «451 градус за Фаренгейтом» за Р. Бредбері у (2016), «Степовий вовк» за Г. Гессе (2017), «Крихітка Цахес, прозваний Циннобером» за Е.-Т.-А. Гофманом (2017 р.), «Бравий вояка Швейк» за Я. Гашеком (2018).

Автор текстів для театрознавчого журналів «Просценіум», «Танець в Україні та світі», збірника «Танцювальні студії» та інших мистецтвознавчих видань. Проєктний менеджер Міжнародного фестивалю «Простір танцю» (2018, 2020), проєктів «Артіль», (2018), «Zelyonka Space Up» (2019), «Міжнародний проєкт Артіль» (2019), «ALTstage» (2021). Член Мобільної академії критики танцю (МАКТ, міжнародний проєкт Ядвіги Маєвської). Автор курсу лекцій «Історія сучасної хореографії», викладач дисциплін «Історія сучасної хореографії», «Форми сучасної хореографії», «Сучасна хореографія в культурі постмодерну», «Мистецтво сучасного балету», «Зразки сучасної хореографії», «Контактна імпровізація», «Партнерінг» на кафедрі сучасної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв та Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого.

OLEKSANDR MANSHYLIN

Choreographer, researcher. Organizer of the festival "Space of Dance", projects Artil and ALTstage. Teacher of release techniques of dance, partnering, contact improvisation.

Former artist of the Theater of Contemporary Choreography "Constellation Aniko" (2001-2006), the National Academic Theater named after Lesya Ukrainka (2004-2005, plastic role in the performance "Masquerade" by M. Lermontov, directed by I. Selin), Ballet Bejart Lausanne (2006-2007, internship in the troupe in the framework of the training program of the International Dance Academy), the Theatre “Kyiv Modern Ballet” (2008-2011).

Created the choreography of dance miniatures in the framework of the project "CON TUTTI INSTRUMENTI" ("Kyiv Modern Ballet"); performances "The Incredible Love Story" after the play by K. Malinina, directed by A. Romanov (Kyiv Academic Young Theater, 2012), "Two Little Ladies Head North" after the play by Pierre Notte, directed by T. Trunova (Theater of Drama and Comedy on the left bank of the Dnieper, 2013); plastic dramas «Mitya’s Love. A Diary" after the novel by Ivan Bunin, directed by Vlada Belozorenko (Theater “Golden Gates”, 2015), which received the awards "The best performance on chamber stage", "The best plastic solution" of the festival "Melpomene of Tavria", "The Pit is Deep. The People are Ancient” by N. Gumilyov, in collaboration with A. Romanov (Theater “Golden Gates”, 2015), opera without music “INSENSO” by D. Dimitriadis, directed by E. Kutsurelis (Kyiv Academic Young Theater, 2018), performance "Ballet of Catamarans" (International Festival of Contemporary Dance "Zelyonka Space Up” (2019).

Co-director and author of the plastic solution of performances of the Chernihiv Regional Youth Theater in collaboration with G. Kasyanov: "Evening Honey" by K. Moskalets (2016), "Fahrenheit 451 " by R. Bradbury (2016), "Steppenwolf" by H. Hesse (2017), "Little Zaches Called Cinnabar" by E.T.A. Hoffmann (2017), "The Good Soldier Svejk" by J. Hasek (2018).

Author of texts for theatrical studies magazines "Proscenium", "Dance in Ukraine and in the world", digest of the "Dance Studio" and other art publications. Project manager of the International Festival "Space of Dance" (2018, 2020), projects "Artil" (2018), "Zelyonka Space Up" (2019), "International Project Artil" (2019), "ALTstage" (2021). Member of the Mobile Academy of Dance Criticism (MAKT, the international project of Jadwiga Majewska). Author of the course of lectures "History of modern choreography", teacher of the following specializations: "History of modern choreography", "Forms of modern choreography", "Modern choreography in postmodern culture", "Art of modern ballet", "Samples of modern choreography", "Contact improvisation" at the department of modern choreography of the Kyiv National University of Culture and Arts and the Kyiv National University of Theater, Cinema and Television named after I.K. Karpenko-Kary.