Афіша подій СХІД ОПЕРА. Дізнайся тут >

Галина Погребняк

Українська кінознавчиня, докторка мистецтвознавства, професорка кафедри режисури та акторської майстерності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, заступниця директора з наукової роботи Інституту сучасного мистецтва.

Співпрацює з Київським національним університетом театру, кiно і телебачення іменi І.К. Карпенка-Карого, професорка кафедри кінознавства. Є членом професійних організацій: Національної спілки театральних діячів України (1998) – голова первинного осередку НСТДУ Київського міського творчого відділення в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв; Асоціації кінокритиків України (1999), Національної спілки кінематографістів України (2000). Здійснює активну педагогічну діяльність, викладає низку дисциплін: «Історія українського кіно», «Історія світового кіно, «Історія та теорія телебачення», «Структурний аналіз фільму», «Моделі авторського кіно», «Сучасний кінопроцес», «Сучасна теорія кіномистецтва», «Кінематографічні напрямки та школи ХХ ст.», «Українське кіно в контексті європейської культури», «Тенденції розвитку сучасного кінематографу», «Видовища і масові свята», «Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві». виступала головою ДЕК у Київському національному університеті театру, кiно і телебачення іменi І.К. Карпенка-Карого (спеціальність «Кінознавство»), Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв (спеціальності «Народна художня творчість», «Хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Музичне мистецтво»). Брала участь в роботі акредитаційних комісій за спеціальністю «Театральне мистецтво», «Сценічне мистецтво» (Інститут екранних мистецтв ім. І. Миколайчука (2014), Рівненському державному гуманітарному університеті (2016), Київському національному університеті культури і мистецтв (2017), Приватному вищому навчальному закладі «Київський університет культури» (2018). Авторка статей, підручників і монографій.

Special guests of the residence

Halyna Pogrebniak

Ukrainian cinema expert, Doctor of Art History, Professor of the department of directing and acting of the National Academy of Management of Culture and Arts, Deputy Director for scientific work of the Institute of Contemporary Art.

Collaborates with the Kyiv National University of Theater, Cinema and Television named after I.K. Karpenko-Kary, Professor of cinema studies. Member of the following professional organizations: the National Association of Theater Actors of Ukraine (1998) - Chairman of the primary branch of the National Association of Theater Actors of Ukraine of the Kyiv City artistic branch of the National Academy of Management of Culture and Arts; the Association of Film Critics of Ukraine (1999), the National Union of Cinematographers of Ukraine (2000). Carries out active pedagogical activity, teaches a number of disciplines: "History of Ukrainian cinema", "History of world cinema", "History and theory of television", "Structural analysis of films", "Models of author's cinema", "Modern film production process", "Modern theory of cinema", "Cinematographic trends and schools of the twentieth century", "Ukrainian cinema in the context of European culture", "Trends in the development of modern cinema", "Performances and mass festivals", "Cinema, television and radio in the performing arts". Head of the Attestation Commission of the Kyiv National University of Theater, Film and Television named after I.K. Karpenko-Kary (specialization "Cinema studies"), the Kamianets-Podilsky College of Culture and Arts (specializations "Folk Art", "Choreography", "Decorative and Applied Arts", "Music").

Participated in the work of accreditation commissions in the specializations "Theatrical Art", "Performing Art" (the Institute of Screen Arts named after I. Mykolaichuk (2014), the Rivne State Humanitarian University (2016), the Kyiv National University of Culture and Arts (2017), the Private Higher Educational Institution “The Kyiv University of Culture” (2018). Author of articles, manuals and monographs.